Fatudakozó: erdészet, faipar, bútoripar (anyagok, termékek, gépek, eszközök, szerszámok, szolgáltatások)

Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Felhasználási Feltételek


A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a FATUDAKOZO.hu weblap üzemeltetője (továbbiakban: Fatudakozó) által üzemeltetett http://www.fatudakozo.hu weblap és annak igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

Adatvédelem:

Ön, mint Felhasználó a Fatudakozó weboldalt ingyenesen látogathatja, és böngészhet a hirdetések között. Az oldalak meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

A regisztrációhoz személyes adatoknak minősülő információk megadása nem kötelező, azonban opcionálisan a Felhasználó megadhat ilyen adatokat. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. A Fatudakozó, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Fatudakozo.hu honlapjának használatából kizárni. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Fatudakozo.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni, esetlegesen törölni. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai a Felhasználó saját felhasználói fiókjában rögzítésre kerülnek. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles a felhasználói fiókjában átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. A Felhasználó kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Fatudakozó-val létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.    

A Fatudakozó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Avtv. előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli a Felhasználó személyes adatait. A Fatudakozó a regisztráció során megadott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Fatudakozó - szolgáltatásunk harmadik fél által (az oldalak felhasználóival) történő igénybevételével - az interneten közzétett információkért (úgymint azok valódiságával, felhasználásával, stb.) kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

 

Hirdetések:

A Fatudakozó weboldal üzemeltetője fenntartja a jogát, hogy a rendszerből előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön minden olyan hirdetést, amely sérti a Netikett szabályait vagy az üzemeltető érdekeit. A Fatudakozó oldal fenntartója SPAM-ként kezeli megegyező hirdetések „tömeges” feladását. Fenntartja a jogot, hogy az ilyen tevékenységre kísérletet tevőket kizárja a hirdetők köréből, feladott hirdetéseit törölje, a feladó ellen az illetékes helyen bejelentést tegyen. Illetéktelenül, más nevében feladott hirdetések kiszűrésére a Fatudakozó jogosult, de nem kötelezett. A Fatudakozó fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelő kategóriában szereplő hirdetéseket előzetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelő kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetők köréből.
A Fatudakozó nem támogatja azoknak a hirdetésnek álcázott, de valójában sem termék, sem szolgáltatás hirdetését nem tartalmazó, közlemények, állásfoglalások, üzenetek elhelyezését. Ezeket előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti rendszeréből, feladóit szankcionálhatja. Illegális tartalmú hirdetések előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek a rendszerből. Illegálisnak minősül minden olyan hirdetés, amely törvénybe ütközik, jogot sért, illetve erre való alkalmasságának gyanúja felmerül. Ilyen lehetnek:

Az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Az üzemeltető a fenti szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathatja, esetleg meg is szüntetheti.

 

A weboldal tartalma és linkelése:

A weboldalon található tartalom a Fatudakozó szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, nyomtatására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Fatudakozó jogosult lesz a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

 

A Fatudakozó felelőssége:

A Fatudakozó semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.  Ezért a Fatudakozó nem felel a meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Fatudakozó nem felel továbbá a meghirdetett termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Fatudakozó kizár mindennemű vele szemben támasztott kártérítési igényt. A Fatudakozó nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Fatudakozót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó által a weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Fatudakozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Fatudakozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A weblapon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Fatudakozó weblapon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Fatudakozó által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Fatudakozó érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Fatudakozó jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Fatudakozó nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Fatudakozó-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – a Fatudakozó által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Fatudakozó nem felel. A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Fatudakozó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Fatudakozó az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Fatudakozó portálon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Fatudakozó az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Fatudakozó a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Fatudakozó-tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

 

További feltételek:

Az oldalakon található anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak a Fatudakozó írásbeli engedélyével történhet! Nem megengedett – a kereső szolgáltatások adattárolási tevékenységének kivételével - az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése.

A Fatudakozó üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetéséből, illetve az oldalak előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért sem.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Fatudakozó weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Fatudakozó-ot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.